Jämförelser i Sverige

I Svenska Makularegistret finns det standardrapporter som varje användare kan ta ut online. Registret har ett automatiskt utskick av data till samtliga deltagande enheter som kan jämföra sig med Sverige.

Vården i siffror
På hemsidan Vården i siffror finns Svenska Makularegistret med en kvalitetsindikator gällande förbättring efter behandling vid makuladegeneration. Indikatorn visades per landsting i den tidigare skriften Öppna Jämförelser. Vården i siffror ersätter boken Öppna Jämförelser, i samband med övergången 2016 utökades resultatvisningen till att även omfatta resultatdata per sjukhus.
Våt makuladegeneration kan behandlas med läkemedel som hämmar kärlnybildning i ögat och komplikationer till denna. Möjligheten till bibehållen synskärpa är över 90 procent med denna behandling och en betydande andel uppnår även förbättringar. Den ges som en injektion i ögats glaskropp.Behandling påbörjas på mer än 3000 nya ögon årligen. Den är mycket kostsam både avseende läkemedelskostnad och andra sjukvårdsresurser. Behandlingen behöver upprepas och patienterna kräver täta regelbundna kontroller. Den är ofta flerårig, även om antalet injektioner som behövs årligen minskar. Hälsoekonomiskt finns stora vinster med behandlingen. En bevarad synskärpa värderas högt och ger möjlighet till självständigt boende och minskat hjälpbehov.

 

Publicerad: 24 november 2016
Senast uppdaterad: 5 januari 2017