Varför sker registrering av data?

Kvalitetsregister finns till för att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för patienten. Registren gör det möjligt för att följa upp den vård som ges. Med uppgifterna i registret får vi unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för patienten och vilka som inte längre bör användas. Ju fler patienter som är med i registret desto säkrare blir resultaten.

Intentionen är att registrera alla besök och behandlingstillfällen hos de patienter med exsudativa makuladegenerationer som blir föremål för behandling. Registret är ett utfallsregister som ger medicinska resultatmått på behandlingen (framför allt synskärpan på långt och nära håll). Med patientnyttoregistreringen som är kopplad till Svenska Makularegistret finns det också möjlighet att mäta patienternas subjektiva upplevelse av behandlingsresultatet. Subjektivt behandlingsresultat utvärderas i form av en årlig patientenkät.

Genom att kombinera olika parametrar i registret vid statistikuttag bör det, när ett tillräckligt stort material finns att utgå ifrån, också finnas möjlighet att se vilka parametrar som påverkar behandlingsresultatet. Sådan analys kan möjliggöra förändringar i behandlingsindikation eller behandlingsstrategi.

Registrets viktigaste variabler är diagnos, kön, ålder, symptomduration, synskärpa, närsynskärpa, typ av CNV (choroidal kärlnybildning), läge och storlek av CNV, typ av behandling och biverkningar.

Publicerad: 5 januari 2017
Senast uppdaterad: 11 augusti 2020