Kvalitet och validitet

Makularegistret har en manual med definition av variabler och deras möjliga värden. Regelbundna möten med läkare från deltagande kliniker hålls där frågor om definitioner med mera tas upp för diskussion för att man ska försäkra sig om en enhetlighet beträffande diagnossättning, ställningstagande till och genomförande av behandling samt uppföljning av patienterna. Användarmöten har skett i anslutning till utbildningsmöte med fallbeskrivningar med gemensamma angiografitolkningar för att skapa enhetlighet i bedömningen av patienter med exsudativa makuladegenerationer.

Valideringsstudie

En projektplan för en valideringsstudie skrevs under 2011. Studien påbörjades 2013 och slutfördes 2015. Valideringen i denna studie är en jämförelse av data från Svenska Makularegistret med journaluppgifter. Jämförelsen gäller samtliga visusparametrar, antal och typ av utförda behandlingar och registrerade biverkningar. Resultatet visade att samtliga data för kön och personnummer var korrekta. Valideringen av Svenska Makularegistret av övriga variabler visar att antalet fel/avvikelser mot journaldata är få, 0–13 %. Valideringen visar att ETDRS-visus (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study-) är en säkrare metod att analysera data för synskärpa med än Snellen.

Fortsatt valideringsarbete

Svenska Makularegistret fortsätter att kontinuerligt validera registerdata och en jämförelse med data från databasen för Region Skåne är etikgodkänd och påbörjas under hösten 2016. Variabler som kommer att valideras är antal patienter, besöksdatum och antal behandlingar.

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 19 december 2016