Rapportering av data

Svenska Makularegistret är webbaserat och all inrapportering sänds direkt till den nationella databasen via registrets registerverktyg (www.eyenetreg.se/PLP/Login) när man gör sin inmatning av data.

Målsättning för registret

  • att alla enheter som behandlar exsudativ makuladegeneration ska rapportera sin verksamhet vilket ger möjlighet till redovisning av resultat avseende ålder, kön, typ av lesion, behandlings- och besöksfrekvens och resultat (synskärpeförändring) per behandlande enhet/landsting
  • att all behandling av exsudativ makuladegeneration ska registreras och kunna utgöra en gemensam bas för att kunna analysera även de mindre frekvent förekommande lesionernas behandlingsresultat
  • att man med registerdata ska kunna göra jämförande analys av olika behandlingsstrategier och -preparat
  • att registret ska kunna utgöra en bas för att beräkna besöksvolymer och operationsbehov för behandling
  • att registret ska kunna utgöra en bas för enskilda klinikers kvalitetssäkring och stimulera till kvalitetsförbättring
  • att man med hjälp av registret ska kunna utvärdera patientens upplevda nytta av behandlingen
  • att registret ska kunna utgöra en bas för vetenskaplig utvärdering och spridning av resultat.

 

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 20 december 2016