Jämförelser i Sverige

I Svenska Makularegistret finns det standardrapporter som varje användare kan ta ut online. Registret har också ett automatiskt utskick av data till samtliga deltagande enheter där de kan jämföra sig med Sverige.

Vården i siffror

På Vården i siffrors hemsida finns Svenska Makularegistret med en kvalitetsindikator gällande förbättring efter behandling vid makuladegeneration. Indikatorn visades per landsting i den tidigare skriften Öppna jämförelser. Vården i siffror ersätter Öppna jämförelser. I samband med övergången 2016 utökades resultatvisningen till att även omfatta resultatdata per sjukhus.

Våt makuladegeneration kan behandlas med läkemedel som hämmar kärlnybildning i ögat och komplikationer till denna. Möjligheten till bibehållen synskärpa är över 90 procent med denna behandling och en betydande andel patienter uppnår även förbättringar. Behandlingen, som ges som en injektion i ögats glaskropp, påbörjas på mer än 3 000 nya ögon årligen. Den är mycket kostsam, både avseende läkemedelskostnad och andra sjukvårdsresurser. Behandlingen behöver också upprepas och täta, regelbundna kontroller krävs. Ofta är behandlingen flerårig, även om antalet injektioner som behövs årligen minskar. Hälsoekonomiskt finns dock stora vinster med behandlingen. En bevarad synskärpa värderas högt och ger möjlighet till självständigt boende och minskat hjälpbehov.

Indikatorn hos Vården i siffror visar andelen ögon som uppnått en synförbättring på en rad eller mer på ETDRS:s (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) syntavla tolv månader efter påbörjad behandling.

Besök gärna Vården i siffror och ta del av data från Svenska Makularegistret. Glöm inte att det går att anpassa utfallet i diagrammen efter eget önskemål angående kön, ålder, tidsperiod, sjukhus och landsting/region.

Klicka här för att komma till Svenska Makularegistrets indikator hos Vården i siffror.

Publicerad: 24 november 2016
Senast uppdaterad: 10 juli 2020