Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
23 april 2021

Vilka effekter ger covid-pandemin för makulavården?

 

Under mars månad 2020 eskalerade antalet fall av covid-19 i Sverige. Svenska Makularegistret kvalitetssäkrar vård och behandling av våt makuladegeneration (AMD), diabetesmakulaödem och retinala venocklusioner (RVO). Detta är sjukdomar som kräver snabba insatser och det finns en klar prognostisk fördel att snabbt inleda behandling för att undvika stor synförlust. Det är ett stort antal personer över 70 år i Sverige med behov av injektioner i ögats glaskropp, vilket ska behandlas på patientsäkert sätt även under en pandemi.

Medelåldern i registret för patienter behandlade för AMD ligger på 80 år. Medelåldern för patienter med retinala ventromboser och diabetesretinopati har en något lägre medelålder, 64 år. Större delen av patienter som behandlas med injektioner i ögats glaskropp är inräknade i riskgruppen över 70 år (ålder är största risken för mortalitet i covid-19).

Inom kunskapsstyrningens nationella programområde (NPO) ögonsjukdomar finns en nationell arbetsgrupp (NAG) inom medicinsk retina. Styrgruppsmedlemmarna Monica Lövestam Adrian och Susanne Albrecht ingår i NAG. NAG medicinsk retina utarbetade i april 2020 en rutin för handläggning av medicinska retinapatienter under covid-19. Rutinerna för injektionsbehandling för patienter med retinala sjukdomar har hög prioritet inom området medicinsk retina. Behandling för våt makuladegeneration samt retinala venocklusioner har högst prioritet följt av diabetiskt makulaödem (DME) och grenvensocklusion (BRVO).

Några patienter har trots rekommendationer och löfte om kohortsjukvård vid injektion valt att avstå att genomgå behandling under pandemin. Brev som påtalar vikten av behandling och vilka symptom som ska uppmärksammas om man avstår från behandling har skickats till patienter. Brevet har utformats av NAG inom medicinsk retina. Informationen i brevet går att finna på hemsidan för Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.
Klicka här för att komma till informationen.

Andelen som återupptagit behandlingen har ökat från och med juli månad. I nedanstående diagram redovisas utdrag från registerdata under 2020 jämfört med samma tidsperiod under 2019.

Graf relaterad till hur covid-pandemin påverkat makulavården.
Figur 1 covid-19. Antal registrerade besök och antal registrerade behandlingar per månad under 2019.
Graf relaterad till hur covid-pandemin påverkat makulavården.
Figur 2 covid-19. Antal registrerade besök och antal registrerade behandlingar per månad under 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En påtaglig minskning av antal besök och behandlingar på grund av AMD ses från och med februari till maj 2020. Nationella Guidelines för vård av patienter med AMD, RVO och diabetes kom i maj månad. Patienter med aktiv behandling var att anse som prioriterade och behandling prioriteras, men antal besök och undersökningar minimeras. En återhämtning av antal besök och behandlingar ses från och med juni månad.

 

Graf relaterad till hur covid-pandemin påverkat makulavården.
Figur 3 covid-19. Antal registrerade nya ögon 2019 och 2020.
Graf relaterad till hur covid-pandemin påverkat makulavården.
Figur 3 covid-19. Antal registrerade nya ögon 2019 och 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet nya ögon visar en påtaglig minskning under framför allt april och maj månad, vilket kan bero på rädsla för att söka vård på grund av pandemin. Under juni och juli är det ett ökat antal nya ögon. Antalet nya ögon som påbörjats för våt AMD är lägre än tidigare år. Flera kliniker har rapporterat att patienter som avbokat planerade besök under våren senare tog kontakt på grund av upplevd synförsämring.