Rapportering av data

Svenska Makularegistret är webbaserat och all inrapportering sänds direkt till den nationella databasen via registrets registerplattform när inmatningen av data görs.

Målsättning för registret

Svenska Makularegistrets målsättning med registreringen är att

  • alla enheter som behandlar exsudativ makuladegeneration ska rapportera sin verksamhet, vilket ger möjlighet till redovisning av resultat avseende ålder, kön, typ av lesion, behandlings- och besöksfrekvens och resultat (synskärpeförändring) per behandlande enhet/region
  • all behandling av exsudativ makuladegeneration ska registreras och kunna utgöra en gemensam bas för att kunna analysera även de mindre frekvent förekommande lesionernas behandlingsresultat
  • man med registerdata ska kunna göra jämförande analys av olika behandlingsstrategier och -preparat
  • registret ska kunna utgöra en bas för att beräkna besöksvolymer och operationsbehov för behandling
  • registret ska kunna utgöra en bas för enskilda klinikers kvalitetssäkring och stimulera till kvalitetsförbättring
  • man med hjälp av registret ska kunna utvärdera patientens upplevda nytta av behandlingen
  • registret ska kunna utgöra en bas för vetenskaplig utvärdering och spridning av resultat.

 

Publicerad: 5 januari 2017
Senast uppdaterad: 11 augusti 2020