Diabetesretinopati och trombos i ögat

Diabetesretinopati

Förändringar i näthinnan till följd av diabetes är vanligt. Efter cirka 20 års duration har de flesta med diabetes någon form av ögonförändring. Förändringarna drabbar framför allt kärlen i ögat och gör att dessa kan bli både förträngda och visa tecken på ökat läckage. Om kärlen närmast gula fläcken i ögat läcker ger detta upphov till svullnad i gula fläcken. En sådan svullnad ger synförsämring.

Förträngning av kärlen kan även ge upphov till sämre syresatta områden i näthinnan, vilket i sin tur bidrar till bildning av nya sjukliga kärl. Kärlväggen är här försvagad och gör att dessa nybildade kärl lätt spricker varvid stora blödningar inuti ögat kan uppstå. Detta ger synförsämring.

Symptom

Diabetesretinopati som inte inverkar på gula fläcken eller gett upphov till blödning i ögat ger inga symptom. Därför kallas alla med diabetes till ögonbottenfotografering för att upptäcka förändringar i ögat på ett tidigt stadium. Symptomgivande förändringar ger synförlust i olika utsträckning. Om det inte gäller en plötslig blödning så kommer synförlusten ofta smygande.

Allmänt om behandling

Generellt

Diabetes är en generell sjukdom och näthinneförändringarna i ögat är en komplikation till diabetessjukdomen. Detta innebär att förbättrat blodsocker, blodtryck och blodfetter också påverkar både förekomst och behandling av näthinneförändringarna i ögat.

Behandling av diabetesretinopati

Svullnad i gula fläcken behandlas i första hand med anti-VEGF (vaskulär endotelcellstillväxtfaktor) eller kortison. Dessa båda är läkemedel som minskar kärlens benägenhet att läcka och ge svullnad samt att bilda nya sjukliga kärl. Båda dessa läkemedel sprutas in i ögat efter att ögat blivit bedövat med en droppe.

Nybildade kärl i ögat behandlas i första hand med laser och/eller sprutor som ovan.

Ventrombos

Varje år drabbas omkring 5 000 personer i Sverige av en blodpropp i ögat. Risken ökar med stigande ålder, högt blodtryck och även högt ögontryck.

I ögats näthinna finns tillförande kärl (artärer) och frånförande kärl (vener). Det är en propp i de venerna som ger ventrombos i ögat. Den del av näthinnan som normalt dräneras av kärlet kan då drabbas av blodstockning samt varierande grad av blödningar och svullnad. Om blödningar och svullnad drabbar gula fläcken får man synförlust.

Det finns en större ven i ögat, centralvenen, och många mindre, grenvener. Vid propp i centralvenen drabbas näthinnan inom ett större område, vilket oftast resulterar i större synförlust. Då grenvenerna drabbas upplever patienten symptom om gula fläcken är drabbad. I annat fall, om mer perifera vener drabbas, behöver patienten inte nödvändigtvis uppleva någon synpåverkan.

I cirka 30 % av alla ventromboser drabbas näthinnan av en försämring av syreförsörjningen, vilket i sin tur bidrar till bildning av nya sjukliga kärl. Kärlväggen är här försvagad och gör att de nybildade kärlen lätt spricker varvid stora blödningar inuti ögat kan uppstå. Detta ger synförsämring.

Symptom

En propp i ögat ger plötslig synförlust. Graden av denna är beroende av vilken ven som drabbas. Större och mer centralt belägna vener ger större synförlust.

Allmänt om Behandling

Generellt

Kärlen i ögat speglar hur kärlen ser ut i övriga kroppen. Därför kan man säga att ventrombos i ögat är tecken på en allmän kärlpåverkan i kroppen. Det är därför viktigt att kontrollera blodtryck, blodsocker, blodfetter med mera om man drabbas av en ventrombos.

Svullnad i gula fläcken behandlas i första hand med anti-VEGF eller kortison. Dessa båda är läkemedel som minskar kärlens benägenhet att läcka och ge svullnad samt att bilda nya sjukliga kärl. Båda dessa läkemedel sprutas in i ögat efter att ögat blivit bedövat med en droppe.

Nybildade kärl i ögat behandlas i första hand med laser och/eller sprutor som ovan.

Publicerad: 4 maj 2015
Senast uppdaterad: 28 april 2021