Kvalitet och validitet

Makularegistret har en manual med definition av variabler och deras möjliga värden. Vid plattformsbytet sammanställdes en ny manual med utökat antal variabler för diabetes och trombosformulär. Regelbundna möten med kontaktpersoner från deltagande kliniker hålls där frågor om definitioner med mera tas upp för diskussion för att man ska försäkra sig om en enhetlighet beträffande diagnossättning, ställningstagande till och genomförande av behandling samt uppföljning av patienterna. Användarmöten har skett i anslutning till utbildningsmöte med fallbeskrivningar med gemensamma angiografitolkningar för att skapa enhetlighet i bedömningen av patienter med exsudativa makuladegenerationer.

Validering av SMR

En projektplan för strukturerad och kontinuerlig validering av registret har skapats av styrgruppen under 2020.  planerar att starta under 2021. Syftet med validering av datakvaliteten i registret är att undersöka hur väl inmatade data stämmer.. Kontroll av validiteten i inmatade data mot källdata, där källdata avser i detta fallet journaldokumentationen.

På det sättet kan registret bilda sig en uppfattning om säkerheten i överföringen av data och huruvida uppgifterna är så bra att de kan användas för tillförlitliga statistiska analyser och processmått.

• Införande av årliga logiska, automatkontroller

• Utbildning av inrapportörer (användare)

Styrgruppen har tagit hjälp av statistiker för beräkning av urvalsstorlek. Alla kliniker kommer att delta i validering av ett antal fall årligen.

Fortsatt valideringsarbete

Svenska Makularegistret kommer kontinuerligt validera registerdata en månad årligen.

Publicerad: 5 januari 2017
Senast uppdaterad: 12 augusti 2020