Bakgrund och syfte

Bakgrund

Svenska Makularegistret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av behandlingen av våt makuladegeneration (choroidal kärlnybildning [CNV] under gula fläcken i retina). Registret startades 2003 och webbaserades 2008.

År 2000 introducerades fotodynamisk terapi med Visudyne i Sverige för behandling av fuktiga makuladegenerationer. Åren 2006 och 2007 introducerades nya behandlingsmetoder i form av intraokulära injektioner (administrering av ämnen i ögat via en injektionsspruta) av kärltillväxthämmare (anti-VEGF-behandling [VEGF står för vaskulär endotelcellstillväxtfaktor]).

Från registrets start 2003 fram till 2007 var fotodynamisk behandling med verteporfin (Visudyne®) förstahandsbehandlingen vid exsudativ makuladegeneration belägen centralt i gula fläcken. Sedan 2007 har behandlingen med PDT i stor utsträckning ersatts med intravitreal injektionsbehandling med kärltillväxthämmande medel (anti-VEGF). Fyra anti-VEGF-läkemedel har registrerats för ögonbruk: ranibizumab (Lucentis®) , pegaptanib (Macugen®, avregistrerat den 1 januari 2019) , aflibercept (Eylea®) samt sedan 2020 brolicizumab (Beovu®). Det finns även ett anti-VEGF-läkemedel, bevacizumab (Avastin®), som används off-label. Ytterligare nya läkemedel och biosimilarer (en nära kopia av ett biologiskt originalläkemedel) kommer att läggas in i registret när de är godkända för upphandling.
Behandlingarna är dyra och resurskrävande, vilket gör att det är angeläget med en kvalitetsuppföljning av behandlingen.

I och med att anti-VEGF-behandling utvidgades med indikation för makulaödem vid diabetesretinopati och retinala ventromboser framkom önskemål om nya moduler för detta i Svenska Makularegistret. Efter ansökan till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beviljades medel för nya moduler i registret. De nya modulerna för diabetes samt trombos startades i samband med ett plattformsbyte i januari 2019.

Syfte

Makularegistrets syfte är att få en enhetlig nationell uppföljning, kvalitetssäkring och utvärdering av behandling vid fuktig makuladegeneration, vilken är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 50 år i västvärlden. De nya modulerna för diabetes samt trombos ger möjlighet att utvärdera behandlingen och kvalitetssäkra vården även för dessa patientgrupper.

Publicerad: 24 november 2016
Senast uppdaterad: 30 januari 2023